آدرس، تلفن و مشخصات سفارتخانه ها در ایران

ردیف نام سفارت خانه آدرس تلفن نمابر
۱ آذربایجان تهران – منطقه ١ – فرمانیه – خ. شهیدصالحی – خ. شهیدوطن پور – ش. ٣٠ ٢٢٢١٢۵۵۴, ٢٢٢١۵١٩١ ٢٢٢١٧۵٠۴
۲ آرژانتین تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – ط. چهارم – پ. ٧ ٨٨٧١۶٢۴۴, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩۴ ٨٨٧١٢۵٨٣
۳ آفریقای جنوبی تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به تجریش – روبروی پمپ بنزین باغ فردوس – خ. یکتا – پ. ۵ ٢٢٧٠٢٨۶۶-۹ ٢٢٧١٩۵١۶
۴ آلمان تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ٣٢۴ و٣٢٠ ٣٣١١۴١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧۶٧ ٣٣٩٠٨۴٧۴, ٣٣١١٩٨٨٣
۵ اتریش تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ش. ٧٨ – ط. سوم ٨٨٧١٠٧۵٣, ٢٢٠۴١٧۶۴, ٨٨٧١٠١٨٠ ٨٨٧١٠٧٧٨
۶ اردن تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١ ۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨ ۶۶٧٠٠۶۵٧
۷ اروگوئه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بعد از پمپ بنزین – خ. عاطفی شرقی ٢٢٠۵٢٠٣٠ ٢٢٠۵٢٠٣٠
۸ ازبکستان تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١ ٢٢٢٩٩١۵٨
۹ اسپانیا تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – بالاتر از بلوار میرداماد – خ. سرو – پ ٨٨٧٨٧۵۴٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١۴۵٧۵ ٨٨٧٢۴۵٨١
۱۰ استرالیا تهران – منطقه ۶ – خ. خالداسلامبولی – خ. ٢٣ – پ. ١٣ ٨٨٧١۶۴١۵, ٨٨٧٢۴۴۵۶ ٨٨٧٢٠۴٩٠, ٨٨٧٢٠۴٨۴
۱۱ اسلوواک تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به خیابان تجریش – خ. سرلشگر فل ٢٢۴١١١۶۴, ٢٢۴٠۶۴٩۵ ٢٢۴١١١۶۴, ٢٢۴٠۶۴٩۵
۱۲ اسلوونی تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از سه راه فرمانیه – نارنجستان ٢٢٨٠٢٢٢٣ ٢٢٢٨٢١٣١
۱۳ افغانستان تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدبهشتی – خ. پاکستان – نبش خیابان چهارم ٨٨٧٣٧١۵١, ٨٨٧٣۵٠۴٠, ٨٨٧٣۵۶٠٠ ٨٨٧٣۵۶٠٠
۱۴ اکراین تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ش. ١٠١ ٨٨٠٠٨۵٣٠, ٨٨٠٠۵۶۵٠, ٨٨٠٣۴١١٩ ٨٨٠٠٧١٣٠
۱۵ الجزایر تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. شانزدهم – ش. ۶ ٢٢۴٢٠٠١۵ ٢٢۴٢٠٠١٧
۱۶ امارات متحده عربی تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵, ٨٨٧٢۶۶٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
۱۷ انگلیس (بریتانیا) تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ١٩٨ ۶۶٧٠۵٠١١ ۶۶٧١٠٧۶١, ۶۶٧٠٠٧٢٠
۱۸ اندونزی تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵, ٨٨٧٢۶۶٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
۱۹ ارمنستان تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١ ۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨ ۶۶٧٠٠۶۵٧
۲۰ اوگاندا تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. سوم ٧٧۶۴٣٣٣۵ ٧٧۶۴٣٣٣٧
۲۱ ایتالیا تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١ ۶۶٧٢۶٩۵۵ ۶۶٧٢۶٩۶١
۲۲ ایرلند تهران – منطقه ١ – فرمانیه – کامرانیه شمالی – بن بست ناهید – ش. ٨ ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣۴, ٢٢٨٣٣٧٣١ ٢٢٢٨۶٩٣٣
۲۳ بحرین تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – قبل از جهان کودک – نبش کوچه زوبین ٨٨٧٧٢٨۴٧, ٨٨٧٧۵٣۶۵, ٨٨٧٧٣٣٨٣ ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧۶
۲۴ برزیل تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – بعد از بزرگراه کردستان – پ. ۵٨ ٨٨٠٣٩۶۵٩, ٨٨٠٣٣۴٩٨, ٨٨٠٣۵١٧۵ ٨٨٠٣٩۶۵٩, ٨٨٠٣٣۴٩٨, ٨٨٠٣۵١٧۵
۲۵ برونئی دارالسلام تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک بهرامی – ش. ۶٠ ٨٨٨٧٩٢٧٠ ٨٨٧٨٣٣٨١
۲۶ بلاروس تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. شهیدطاهری – خ. آبان – ک. آذر – شماره ٢٢٧١٨۶٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ ٢٢٧١٨۶٨٢
۲۷ بلژیک تهران – منطقه ١ – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – ش. ١۵۵ و ١۵٧ ٢٢٠۴٩٢۴٧, ٢٢٠۴١۶١٧ ٢٢٠۴۴۶٠٨
۲۸ بلغارستان تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – خ. توانیر – خ. نظامی گنجوی – جنب شهرد ٨٨٧٧۵٠٣٧, ٨٨٧٧۵۶۶٢ ٨٨٧٧٩۶٨٠
۲۹ بنگلادش تهران – یوسف آباد شمالی،خ ۶۴ شرقی،کوچه یکم،خ ۱۲ متری احداثی،پلاک ۷ ، کد پستی ۱۴۳۶۸۱۲۳۴۵ ۸۸۶۰۱۷۸۱-۸۳ ۸۸۶۰۵۴۴۵
۳۰ بوسنی و هرزگوین تهران – منطقه ٢ – شهرک قدس – خ. ایران زمین – خ. چهارم – ک. آبان – ش. ۴٨۵ ٨٨٠٨۶٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨ ٨٨٠٩٢١٢٠
۳۱ پاکستان تهران – منطقه ۶ – خ. فاطمی – جمشیدآباد شمالی – خ. احمد اعتمادزاده – ۶۶٩۴۴٨٨٨, ۶۶٩۴١٣٨٨ ۶۶٩۴۴٨٩٨
۳۲ پرتقال تهران – منطقه ٣ – دروس – خ. هدایت – ک. روزبه – ش. ١٣ ٢٢۵٨٢٧۶٠, ٢٢۵۴٣٢٣٧ ٢٢۵۵٢۶۶٨
۳۳ تاجیکستان تهران – منطقه ١ – خ. شهیدباهنر (نیاوران) – خ. شهیدزینالی – ک. سوم – ٢٢٢٩٩۵٨۴ ٢٢٨٠٩٢٩٩
۳۴ تایلند تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. استقلال – ش. ۴ ٧٧۵٣٧٧٠٨ , ٧٧۵٣١۴٣٣ ٧٧۵٣٢٠٢٢
۳۵ ترکمنستان تهران – منطقه ۴ – خ. پاسداران – خ. گلستان پنجم – پ. ٣٩ ٢٢۵۴٨۶٨۶, ٢٢۵۴٢١٧٨, ٢٢۵٨٠۴٣٢
۳۶ ترکیه تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
۳۷ تونس تهران – منطقه ٣ – خ. پاسداران – خ. شهیدگل نبی – پ. ١٠ ٢٢٨۴٠٠٣٨ ٢٢٨۴۴۶٧۴
۳۸ چک تهران – منطقه ١ – فرمانیه – بالاتر از دیباجی شمالی – ش. ١٩٩ ٢٢٢٨٨١۴٩, ٢٢٢٨٨١۵٣ ٢٢٨٠٢٠٧٩
۳۹ چین تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. نارنجستان هفتم – پ. ١٣ ٢٢٢٩١٢۴٠ ٢٢٢٩٠۶٩٠
۴۰ دانمارک تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – الهیه – خ. دشتی – ش. ١٨ ٢٢۶٠٧٠٢٠, ٢٢۶۴٠٠٠٩, ٢٢۶٠١٣۶٣ ٢٢٠٣٠٠٠٧
۴۱ روسیه تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٣٩ ۶۶٧٠١١۶١ ۶۶٧٠١۶۵٢
۴۲ رومانی تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. فخرآباد – نبش کوچه مسجد فخر – ش. ٧٧۵٢۵٨١٩, ٧٧۵٣۴۶۵٨, ٧٧۵٣٩٠۴١ ٧٧۵٠٩٨۴١
۴۳ زلاندنو تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – ابتدای خیابان اقدسیه – گلستان شمالی ٢٢٨٠٠٢٨٩ ٢٢٨٣١۶٧٣
۴۴ زیمبابوه تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. مقدس اردبیلی – ک. شادآور – پ. ٢۴ ٢٢٠٢٧۵۵٣
۴۵ ژاپن تهران – منطقه ۶ – خ. احمدقصیر – نبش کوچه پنجم – پ. ١٢ ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶ ٨٨٧١٣۵١۵
۴۶ ساحل عاج تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. هجدهم – ش. ۴ ٢٢۴٠۴١۵٠, ٢٢۴٢٨٧٩۴ ٢٢۴٠٠٩٣٨
۴۷ سریلانکا تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – خ. گل آذین – پ. ٢٨ ٢٢٠۴۵١١٩, ٢٢٠۵٢۶٨٨
۴۸ سنگال تهران – منطقه ٣ – خ. استادنجات الهی – بین خیابان طالقانی و کریمخان ز ٨٨٨٩١١٢٣ ٨٨٨٠۵۶٧۶
۴۹ سوئد تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. بوستان – ش. ۵ ٢٢٢٩۶٨٠٢ ٢٢٢٨۶٠٢١
۵۰ سوئیس تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل صدر – خ. الهیه – خ. شریفی منش – نبش کوچه یاسمن – پ. ١٣ ٢٢٠٠٨٣٣٣
۵۱ سودان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. شهیدوحید دستگردی – ک. بابک بهر ٨٨٧٨١١٨٣ ٨٨٧٩٢٣٣١
۵۲ سوریه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. ایرج – ش. ١٩ ٢٢٠۵٩٠٣١، ٢٢٢٠۵۵٣٣ ٢٢٠۵٩۴٠٩
۵۳ سومالی هران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. سهیل – ابتدای خیابان حدادیان – پ. ٢ ٢٢٢۴۵١۴۶ ٢٢٢۴۵١۴۶
۵۴ سیرالئون تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول ٧٧۵٠٢٨١٩ ٧٧۵٢٩۵١۵
۵۵ صربستان و مونته نگرو
(یوگسلاوی)
تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. نهم – پ. ١٢ ٢٢۴١٢۵۶٩ ٢٢۴٠٢٨۶٩
۵۶ عراق تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل رومی – ک. کرمیان – پ. ٢٠ ٢٢٢١٠۶٧٢ ٢٢٢٣٣٩٠٢
۵۷ عربستان سعودی تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از نارنجستان ٧ – خ. نیلوفر – ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠۵٣٩۴٨, ٢٢٢٨٨۵۴٣ ٢٢٢٩۴۶٩١
۵۸ عمان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. تندیس – ش. ١٢ ٢٢٠۵٧۶۴١ , ٢٢٠۵۶٨٣١ ٢٢٠۴۴۶٧٢
۵۹ فرانسه تهران – منطقه ١١ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨۵ ۶۶٧٢١٨١٨, ۶۶٧٠۶٠٠۵ ۶۶٧٠۶۵۴٣
۶۰ فلسطین تهران – منطقه ۶ – خ. فلسطین – ش. ١۴۵ ۶۶۴۶۴۵٠١, ۶۶۴٠٢۵١٣, ۶۶۴۶۵٧٣۶ ۶۶۴۶۵٧٣۶
۶۱ فلیپین تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. مهیار – پ. ١٣ ٢٢٠۵۵١٣۴, ٢٢٠۴٧٨٠٢ ٢٢٠۴۶٢٣٩
۶۲ فنلاند تهران – منطقه ١ – الهیه – خ. آقابزرگی – بن بست شیرین – پ. ۴ ٢٢٢١۴٣١۶, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١۵٧٧٧ ٢٢٢١٠٩۴٨, ٢٢٢١۵٨٢٢
۶۳ قبرس تهران – منطقه ١ – م. تجریش – خ. دزاشیب – پ. ٣٢٨ ٢٢٢٠١٢۴٠, ٢٢٢١٩٨۴٢ ٢٢٢١٩٨۴٣
۶۴ قرقیزستان تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – نارنجستان پنجم – ش. ١٢ ٢٢٨٣٠٣۵۴ ٢٢٢٨١٧٢٠
۶۵ قزاقستان تهران – منطقه ٣ – خ. دروس – خ. هدایت – ک. مسجد – ش. ۴ ٢٢۵۶۵٩٣٣ , ٢٢۵۶۵٣٧١ ٢٢۵۴۶۴٠٠
۶۶ قطر تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار گل آذین – ش. ۴ ٢٢٠۵١٢۵۵ ٢٢٠۵٨۴٧٨
۶۷ کانادا تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. شهیدسرافراز – پ. ۵٧ ٨٨٧٣٣۵۴٨ , ٨٨٧٣٢۶٢٣ ٨٨٧٣٣٢٠٢
۶۸ کره جنوبی تهران – منطقه ٣ – خ. شیخ بهائی – خ. دانشور غربی – پ. ١٨ ٨٨٠۵۴٩٠٠ ٨٨٠۵۴٨٩٩
۶۹ کره شمالی تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ک. ارم – ش. ٢٢ ٨٨٧٩۶٧٠٠ ٨٨٧٧١۴۴٧
۷۰ کروواسی تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١ ۶۶٧٢۶٩۵۵ ۶۶٧٢۶٩۶١
۷۱ کنیا تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – بلوار گلستان – بلوار گیتی – ش. ١٧ ٢٢٠۴٩٣۵۵, ٢٢٠٢٣٢٣۴ ٢٢٠۴٨۶١٩
۷۲ کوبا تهران – منطقه ٣ – بلوار میرداماد – خ. ١٢بهمن – ک. ٢٢بهمن – پ. ٢٠ ٢٢٢۵۶۴٠۶ ٢٢٢۵٩٢٣٠
۷۳ کویت تهران – منطقه ٣ – خ. شهیدوحید دستگردی – ش. ٢/٣٢٣ ٨٨٧٨۵٩٩٧-۹ ٨٨٧٨٨٢۵٧
۷۴ گرجستان تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – خ. آقابزرگی – ٢٢٢١١۴٧٠ ٢٢٢٠۶٨۴٨
۷۵ گینه تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول ٧٧۵٣۵٧۴۴ ٧٧۵٣۵٧۴٣
۷۶ لبنان تهران – منطقه ۶ – خ. سپهبد قرنی – خ. شهیدکلانتری – ش. ٣١ ٨٨٩٠٨۴۵١, ٨٨٩٠۶٠۵١ ٨٨٩٠٧٣۴۵
۷۷ لهستان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. پیروز – پ. ١ و ٣ ٨٨٧٨٧٢۶٢ ٨٨٧٨٨٧٧۴
۷۸ لیبی تهران – منطقه ١ – خ. کامرانیه جنوبی – ک. مریم – پ. ٢ ٢٢٢٠١۶٧٧, ٢٢٢٣۵٨١٢, ٢٢٢٣۵۵٠۵ ٢٢٢٣۶۶۴٩
۷۹ مالزی تهران – منطقه ١ – خ. فرشته – خ. شهیداخگری – ش. ۶ ٢٢٠١١٠۶١, ٢٢٠١٠٠١۶ ٢٢٠١٠۴٧٧
۸۰ مالی تهران – منطقه ٧ – خ. پاسداران – فردوس – خ. یارمحمدی – ک. کریمی – ش. – ٢٢۵۴۵٣۴۵ ٢٢۵٩٠١٩٠
۸۱ مجارستان تهران – منطقه ٣ – دروس – م. هدایت – خ. شادلو – ش. ١۵ ٢٢۵۵٠۴٨٢, ٢٢۵۵٠۴۶٠, ٢٢۵۵٠۴۵٢ ٢٢۵۵٠۵٠٣
۸۲ مصر تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. رضایی – ش. ۶ و ٨ ٢٢٢١۴٨٨٣, ٢٢٢۴٢٢۶٨, ٢٢٢٠۵٢٠٢ ٢٢٢۴٢٢٩٩
۸۳ مغرب تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – خ. وطن پور – خ. براتی – ٢٢٢٠۶٧٣١ , ٢٢٢٠۴٨۶١ ٢٢٢١۵٧٩١
۸۴ مکزیک تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. گلفام – ش. ۴١ ٢٢٠۵٧۵٨۶ , ٢٢٠۵٧۵٩٠, ٢٢٠۵٧۵٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ ٢٢٠۵٧۵٨٩
۸۵ ترکیه هران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
۸۶ نروژ تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – نبش خیابان سنبل – ش. ٢٠١ ٢٢٨٠۶۵٢٩, ٢٢٨٠٢١۴٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ ٢٢٢٩٢٧٧۶
۸۷ نیجریه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک مرکزی – پ. ٢۴ ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠۵٨
۸۸ نیوزلند تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. دریای نور (شهیدسرافراز) – پ. ۵٧ ٨٨٧۵٧٠۵٢ ٨٨٧۵٧٠۵۶
۸۹ واتیکان تهران – منطقه ١١ – تقاطع نوفل لوشاتو – خ. رازی – ش. ٩٧ ۶۶۴٠٣۵٧۴ ۶۶۴١٩۴۴٢
۹۰ ونزوئلا تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – ک. ارمغان شرقی – بن بست مازیار – پ. ٢ ٢٢٠۵١٩۵۵, ٨٨٧١۵١٨۵ ٢٢٠٢٠۵٨۴
۹۱ ویتنام تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. مقدس اردبیلی – خ. پسیان – خ. باغست ٢٢۴١١۶٧٠ ٢٢۴١۶٠۴۵
۹۲ هلند تهران – منطقه ٣ – دروس – بلوار شهرزاد – خ. کماسایی – ک. اول شرقی – ش ٢٢۵۶٧٠٠۵ ٢٢۵۶۶٩٩٠
۹۳ هند تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدمطهری – خ. میرعماد – ش. ۴۶ ٢٢۴١۶۶٨٢, ٢٢۴١۴۴۴۶ ٨٨٧۴۵۵۵٧, ٨٨٧۵۵٩٧٣
۹۴ یمن تهران – منطقه ٣ – زعفرانیه – خ. شهیداعجازی – ش. ٨٧ ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶ ٢٢۴١٩٩٣۴
۹۵ یونان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – ش. ۴٣ ٢٢٠۵٠۵٣٣ , ٢٢٠۵٣٧٨۴ ٢٢٠۵٧۴٣١

آدرس، تلفن و مشخصات سفارتخانه ها خارجی

کشور – شهر آدرس وب سایت
آذربایجان – باکو baku.mfa.ir
آذربایجان – نخجوان nakhchivan.mfa.ir
آرژانتین – بوینس آیرس buenosaires.mfa.ir
آفریقای جنوبی – پرتوریا pretoria.mfa.ir
آلبانی – تیرانا tirana.mfa.ir
آلمان – برلین berlin.mfa.ir
آلمان – فرانکفورت frankfurt.mfa.ir
آلمان – هامبورگ hamburg.mfa.ir
آلمان – مونیخ munich.mfa.ir
اتریش – وین vienna.mfa.ir
اتریش – دفتر دائم سازمان ملل متحد- وین viennaUN.mfa.ir
اتیوپی – آدیس آبابا addisababa.mfa.ir
اردن – امان amman.mfa.ir
ارمنستان – ایروان yerevan.mfa.ir
اروگوئه – مونته ویدئو montevideo.mfa.ir
ازبکستان – تاشکند tashkent.mfa.ir
اسپانیا – مادرید madrid.mfa.ir
استرالیا – کانبرا canberra.mfa.ir
اسلوونی – لیوبلیانا ljubljana.mfa.ir
افغانستان – کابل kabul.mfa.ir
افغانستان – قندهار kandahar.mfa.ir
افغانستان – مزارشریف mazarisharif.mfa.ir
افغانستان – هرات herat.mfa.ir
افغانستان – جلال آباد jalalabad.mfa.ir
اکوادور – کیتو quito.mfa.ir
الجزایر – الجزیره alger.mfa.ir
امارات متحده عربی – ابوظبی abudhabi.mfa.ir
امارات متحده عربی – دبی dubai.mfa.ir
اندونزی – جاکارتا jakarta.mfa.ir
اوکراین – کی یف kiev.mfa.ir
اوگاندا – کامپالا kampala.mfa.ir
ایالات متحده آمریکا – واشنگتن washington.mfa.ir
ایالات متحده آمریکا – نیویورک newyork.mfa.ir
ایتالیا – رم rome.mfa.ir
ایتالیا – میلان milan.mfa.ir
ایرلند – دوبلین dublin.mfa.ir
بحرین – منامه bahrain.mfa.ir
برزیل – برازیلیا brasilia.mfa.ir
برونئی – سری بگاوان brunei.mfa.ir
بریتانیا – لندن london.mfa.ir
بلاروس – مینسک minsk.mfa.ir
بلژیک – بروکسل brussels.mfa.ir
بلغارستان – صوفیا sofia.mfa.ir
بنگلادش – داکا dhaka.mfa.ir
بوسنی و هرزگوین – سارایوو sarajevo.mfa.ir
بولیوی – لاپاز lapaz.mfa.ir
پاکستان – اسلام آباد islamabad.mfa.ir
پاکستان – پیشاور peshawar.mfa.ir
پاکستان – کراچی karachi.mfa.ir
پاکستان – لاهور lahore.mfa.ir
پاکستان – کویته quetta.mfa.ir
پرتغال – لیسبون lisbon.mfa.ir
تاجیکستان – دوشنبه dushanbe.mfa.ir
تانزانیا – دارالسلام daressalam.mfa.ir
تایلند – بانکوک bangkok.mfa.ir
ترکمنستان – عشق آباد ashgabat.mfa.ir
ترکمنستان – مرو marv.mfa.ir
ترکیه – آنکارا ankara.mfa.ir
ترکیه – استانبول istanbul.mfa.ir
ترکیه – ارزروم erzurum.mfa.ir
ترکیه – طرابوزان trabzon.mfa.ir
تونس – تونس tunis.mfa.ir
جمهوری چک – پراگ prague.mfa.ir
چین – پکن beijing.mfa.ir
چین – شانگهای shanghai.mfa.ir
چین – هنگ کنگ hongkong.mfa.ir
چین – گوانگ ژو guangzhou.mfa.ir
دانمارک – کپنهاک copenhagen.mfa.ir
روسیه – مسکو moscow.mfa.ir
روسیه – غازان kazan.mfa.ir
روسیه – آستراخان astrakhan.mfa.ir
رومانی – بخارست bucharest.mfa.ir
زیمبابوه – حراره harare.mfa.ir
ژاپن – توکیو tokyo.mfa.ir
ساحل عاج – ابیجان abidjan.mfa.ir
سری لانکا – کلمبو colombo.mfa.ir
سنگاپور – سنگاپور Singapore.mfa.ir
سنگال – داکار dakar.mfa.ir
سوئد – استکهلم stockholm.mfa.ir
سوئیس – برن bern.mfa.ir
سوئیس – ژنو (دفتر نمایندگی دائم) geneva.mfa.ir
سودان – خارطوم khartoum.mfa.ir
سوریه – دمشق damascus.mfa.ir
سیرالئون – فری تاون freetown.mfa.ir
شیلی – سانتیاگو santiago.mfa.ir
صربستان – بلگراد belgrade.mfa.ir
عراق – بغداد baghdad.mfa.ir
عراق – اربیل erbil.mfa.ir
عراق – نجف najaf.mfa.ir
عراق – کربلا karbala.mfa.ir
عراق – بصره basra.mfa.ir
عراق – سلیمانیه sulaymaniyeh.mfa.ir
عربستان سعودی – ریاض riyadh.mfa.ir
عربستان سعودی – جده jeddah.mfa.ir
عربستان – سازمان همکاری های اسلامی- جده oic.mfa.ir
عمان – مسقط muscat.mfa.ir
غنا – اکرا accra.mfa.ir
فرانسه – پاریس paris.mfa.ir
فنلاند – هلسینکی helsinki.mfa.ir
فیلیپین – مانیل manila.mfa.ir
قبرس – نیکوزیا nicosia.mfa.ir
قرقیزستان – بیشکک bishkek.mfa.ir
قزاقستان – آستانه astana.mfa.ir
قزاقستان – آکتاو aktau.mfa.ir
قزاقستان – آلماآتی almaty.mfa.ir
قطر – دوحه doha.mfa.ir
کانادا – اوتاوا ottawa.mfa.ir
کره شمالی – پیونگ یانگ pyongyang.mfa.ir
کره جنوبی – سئول seoul.mfa.ir
کرواسی – زاگرب zagreb.mfa.ir
کلمبیا – بوگوتا bogota.mfa.ir
کنگو – کینشازا kinshasa.mfa.ir
کوبا – هاوانا havana.mfa.ir
کنیا – نایروبی nairobi.mfa.ir
کومور – مورونی comoros.mfa.ir
کویت – کویت kuwait.mfa.ir
گرجستان – تفلیس tbilisi.mfa.ir
گرجستان – باتومی batumi.mfa.ir
گینه – کوناکوری conakry.mfa.ir
لبنان – بیروت beirut.mfa.ir
لیبی – طرابلس tripoli.mfa.ir
لهستان – ورشو warsaw.mfa.ir
ماداگاسکار – تاناناریو antananarivo.mfa.ir
مالزی – کوالالامپور kualalumpur.mfa.ir
مالی – باماکو bamako.mfa.ir
مجارستان – بوداپست budapest.mfa.ir
مراکش – رباط rabat.mfa.ir
مصر – قاهره cairo.mfa.ir
مکزیک – مکزیکو سیتی mexicocity.mfa.ir
مقدونیه – اسکوپیه skopje.mfa.ir
موریتانی – نوآکشوت nouakchott.mfa.ir
نامیبیا – ویندهوک windhoek.mfa.ir
نروژ – اسلو oslo.mfa.ir
نیجریه – ابوجا abuja.mfa.ir
نیجر – نیامی niamey.mfa.ir
نیکاراگوئه – ماناگوا managua.mfa.ir
نیوزلند – ولینگتون wellington.mfa.ir
واتیکان – واتیکان vatican.mfa.ir
ونزوئلا – کاراکاس caracas.mfa.ir
ویتنام – هانوی hanoi.mfa.ir
هلند – لاهه thehague.mfa.ir
هند – دهلی نو newdelhi.mfa.ir
هند – بمبئی mumbai.mfa.ir
هند – حیدر آباد hyderabad.mfa.ir
یونان – آتن athens.mfa.ir
یمن – صنعا sanaa.mfa.ir